budżet-realizacja dochodów i wydatków

Plan finansowy dochodów szkoły na 2018 r. składa się z: 

  a) wpływów  z usług (wynajmy),
  b) dochodów z tytułu odsetek na rachunku bankowym,
  c) innych dochodów ( z tyt. "płatnika", za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych ).

Szkoła jako jednostka budżetowa wszelkie osiągnięte dochody odprowadza na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dochody budżetowe klasyfikowane są wg działów i rozdziałów.

Realizacji wydatków środków finansowych szkoła dokonuje w ramach tzw. Klasyfikacji budżetowej, czyli jednolitego systemu symboli cyfrowych i nazw stosowanych do określenia jednorodnych wydatków budżetowych wg ustalonych kryteriów. Wydatki budżetowe szkoły kasyfikowane są wg działów i rozdziałów, które określają rodzaj finansowej działalności i paragrafów wskazujących na ekonomiczny charakter ponoszonych wydatków. Szkoła może zaciągać zobowiązania  płatne w danym roku tylko do wysokości kwot wydatków ujętych i zatwierdzonych w planie finansowym wydatków na dany rok w poszczególnych podziałkach  klasyfikacji budżetowej  wydatków. Finansowanie działalności szkoły odbywa się ze środków otrzymanych od jednostki samorządu terytorialnego - Gminy (Urząd Miejski Koszalin). Środki te wpływają na rachunek bankowy szkoły, z ktorego podejmowane są na finansowanie wydatków ujętych w planie finansowym wydatków danego roku budżetowego i ujmowane  wg określonych podziałek klasyfikacji budżetowej. Ujęte w planie finansowym, a niezrealizowane wydatki wygasają z upływem roku, środki na wydatki otrzymane, a niewydatkowane podlegają zwrotowi do dysponenta, od którego szkoła je otrzymała.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW  I WYDATKÓW na 2018 rok  na podstawie Uchwały nr XXXVIII/560/2017 z dn. 21 grudnia 2017 roku (pdf.) 

Wytworzył:
Ludmiła Podgórska
Udostępnił:
Górecka Bogumiła
(2003-08-26 11:35:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Górecka Bogumiła
(2018-01-17 10:32:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki