Klauzula informacyjna - uczeń niepełnoletni

UCZEŃ I RODZICE

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe  jest Szkoła Podstawowa nr 18  im. Jana Matejki z siedzibą w Koszalinie (75-449) ul. Stanisława Staszica 6.
 2. W ramach wykonywania ustawowych obowiązków szkoła przetwarza dane osobowe ucznia i rodziców lub opiekunów prawnych w celu realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji realizacji tych zadań.   

W tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

W niektórych przypadkach podstawą do przetwarzania danych osobowych ucznia jest zgoda (art. 6  ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgoda taka może dotyczyć na przykład publikacji wizerunku ucznia.

 1. Szkoła udostępnia dane osobowe uczniów i rodziców lub opiekunów prawnych podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (np. Minister Edukacji Narodowej w Systemie Informacji Oświatowej, Sąd Rodzinny). Dane osobowe są również udostępniane firmie, która realizują obsługę informatyczną szkoły, firmom które udostępniają platformy nauki zdalnej oraz firmie Nowa Era w związku z realizacją dostępu do e-podręczników(na podstawie umowy powierzenia przetwarzania) oraz Urzędowi Miejskiemu w Koszalinie w związku z ich przetwarzaniem w miejskiej serwerowni.
 2. Dane osobowe uczniów i rodziców lub opiekunów prawnych są przetwarzane przez okres wskazany w JRWA.
 3. Rodzice lub opiekunowie prawni posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać danych osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed jej wycofaniem pozostają zgodne z prawem.
 5. Jeżeli uważacie Państwo, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, to możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
 6. Dobrowolne jest podanie następujących danych osobowych:
 • wymienionych w art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym ucznia),
 • numerów PESEL rodziców (w celu uzyskania bezpłatnego dostępu do systemu e-Dziennik).

Podanie pozostałych danych osobowych ucznia i rodziców lub opiekunów prawnych niezbędnych do prowadzenia dokumentacji, o której mowa w punkcie 2 jest obowiązkowe.

 1. Dane osobowe przetwarzane przez szkołę nie podlegają profilowaniu.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest w sposób:
 • elektroniczny, na adres email iod@zeto.koszalin.pl,
 • tradycyjny na adres Administratora danych wskazany w pkt. 1 z dopiskiem IOD.

 

Wytworzył:
Małgorzata Koterwa-Śliwa
(2021-03-10)
Udostępnił:
Górecka Bogumiła
(2018-09-19 14:06:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Baranowska Katarzyna
(2023-01-04 09:34:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki