Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności
Deklaracja Dostępności zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1


Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-01.

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Pliki formatu pdf w większości są edytowalne z wyjątkiem zawierających skany plików graficznych,
 • Niektóre pliki graficzne nie maja opisów alternatywnych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika IILO Krzysztofa Dobrowolskiego

Skróty klawiaturowe

W obszarze strony internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa – Krzysztof Dobrowolski, adres e-mail – dostepnosc@dostepnosc.hub.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo – skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 1. Szkoła Podstawowa nr 18  im. Jana Matejki usytuowana jest przy ul. Staszica 6 w Koszalinie.

Szkoła składa się z 4 segmentów/budynków, połączonych 2 łącznikami:

 • Segment A (3-kondygnacyjny z podpiwniczeniem) z łącznikiem Ł1 (1-kondygnacyjny z podpiwniczeniem) 
 • Segment B (3-kondygnacyjny z podpiwniczeniem)
 • Segment C (3-kondygnacyjny z podpiwniczeniem) z łącznikiem Ł2 (1-kondygnacyjny z podpiwniczeniem)
 • Segment D – hale sportowe (2-kondygnacyjny, bez podpiwniczenia)

Wszystkie części są ze sobą połączone korytarzem na poziomie parteru.

 1. Opis dostępności wejść do budynków.

Do szkoły prowadzą 2 główne wejścia:

 • od ulicy Staszica – wejście do segmentu B oraz do segmentu C.

Do segmentu A prowadzi jedno dodatkowe wejście. 

Do segmentu D (hale sportowe) prowadzą 2 wejścia.

Każde wejście do budynku jest po schodach.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W segmentach B i C, do których prowadzą główne wejścia do szkoły, znajdują się 4 kondygnacje:

 • piwnica z szatniami dla uczniów, do której prowadzą schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych,
 • parter –schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych, 
 • pierwsze i drugie piętro – schody wraz ze  spocznikami.

Budynki te nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Segmenty A i D (hale sportowe), które posiadają osobne wejścia, również nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach, gdyż wejścia te znajdują się na różnych poziomach i prowadzą do nich schody.

Żaden segment szkoły nie posiada windy.  W segmencie A, w pomieszczeniach kuchennych znajduje się winda służąca do transportu towarów, nie osób.

Wszystkie części są ze sobą połączone korytarzem.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie szkoły nie ma wyznaczonej części parkingowej dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub online.

Wytworzył:
Udostępnił:
Baranowska Katarzyna
(2021-03-12 14:20:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Baranowska Katarzyna
(2023-02-06 07:51:53)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki